ALGEMENE VOORWAARDEN

 RITCHIEMARTENSCOACHING 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ritchie Martens Coaching. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Ritchie Martens Coaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Ritchie Martens Coaching hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ritchie Martens Coaching te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Ritchie Martens Coaching een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Ritchie Martens Coaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ritchie Martens Coaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 7. Ritchie Martens Coaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ritchie Martens Coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ritchie Martens Coaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling en Betalingstermijn

 1. Ritchie Martens Coaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Ritchie Martens Coaching de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Ritchie Martens Coaching behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ritchie Martens Coaching gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ritchie Martens Coaching. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ritchie Martens Coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ritchie Martens Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ritchie Martens Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgebroken prijs aan Ritchie Martens Coaching te betalen. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of form van vrijetijdsbesteding betreft 
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft 
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via email, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Ritchie Martens Coaching kan worden gedownload. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht op een schuld aan Ritchie Martens Coaching te verrekenen met een vordering op Ritchie Martens Coaching. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal: 
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
 • zaken van Ritchie Martens Coaching die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Ritchie Martens Coaching de polis van deze verzekering ter inzage. 

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan bevat deze voor Ritchie Martens Coaching enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Ritchie Martens Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Ritchie Martens Coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ritchie Martens Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ritchie Martens Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ritchie Martens Coaching. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ritchie Martens Coaching de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ritchie Martens Coaching redelijkerwijs verlande informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Intellectueel eigendom 

 1. Ritchie Martens Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) Op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ritchie Martens Coaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Ritchie Martens Coaching ontvangt geheim. 
 2. Hetzelfde geldt voor alle ander informatie betreffende Ritchie Martens Coaching waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan Ritchie Martens Coaching schade kan berokkenen. 
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geld voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijke opeisbare boete. 
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boet € 5.000 

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Ritchie Martens Coaching waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Ritchie Martens Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ritchie Martens Coaching geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Ritchie Martens Coaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ritchie Martens Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in iedere geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consument dienen Ritchie Martens Coaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij wel een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ritchie Martens Coaching in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ritchie Martens Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ritchie Martens Coaching.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ritchie Martens Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Ritchie Martens Coaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van het hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ritchie Martens Coaching verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Ritchie Martens Coaching

 1. Ritchie Martens Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Ritchie Martens Coaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Ritchie Martens Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Ritchie Martens Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuur bedrag waarop de aansprakelijkheid heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s , kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schade vergoeding van Ritchie Martens Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ritchie Martens Coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ritchie Martens Coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Ritchie Martens Coaching in verzuim is. 
 3. Ritchie Martens Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ritchie Martens Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond gevne om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
\

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ritchie Martens Coaching in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ritchie Martens Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Ritchie Martens Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinder of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ritchie Martens Coaching kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog , opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ritchie Martens Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ritchie Martens Coaching er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Ritchie Martens Coaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de   overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Ritchie Martens Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ritchie Martens Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonde de voorafgaande schriftelijke instemming van Ritchie Martens Coaching.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtlijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijke Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ritchie Martens Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ritchie Martens Coaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 25-12-2022

RITCHIEMARTENSCOACHING 

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Ritchie Martens Coaching, gelegen op https://ritchiemartenscoaching.nl

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Ritchie Martens Coaching niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. 

Licentie: 

Tenzij anders vermeld, bezit Ritchie Martens Coaching en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Ritchie Martens Coaching. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Ritchie Martens Coaching voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. 

Je mag geen: 

 • Materiaal van Ritchie Martens Coaching kopiëren of opnieuw publiceren 
 • Materiaal van Ritchie Martens Coaching verkopen, verhuren of in sublicentie geven 
 • materiaal van Ritchie Martens Coaching reproduceren, dupliceren of kopieren 
 • Herdistribueren van inhoud van Ritchie Martens Coaching 

Deze overeenkomst begint op deze datum. 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Ritchie Martens Coaching filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Ritchie Martens Coaching, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Ritchie Martens Coaching niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website. 

Ritchie Martens Coaching behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden. 

Je garandeert en verklaart dat: 

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen; 
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij; 
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is. 
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten. 

Hierbij verleen je Ritchie Martens Coaching een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media. 

Hyperlinks naar onze inhoud: 

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming: 

 • Overheidsinstanties; 
 • Zoekmachines; 
 • Nieuwsorganisaties; 
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en 
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben. 

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren: 

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven; 
 • dot.com-gemeenschap sites; 
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen; 
 • online directory-distributeurs; 
 • internetportalen; 
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en 
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen. 

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Ritchie Martens Coaching; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie. 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. 

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Ritchie Martens Coaching. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie. 

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken: 

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of 
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of 
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Ritchie Martens Coaching of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst. 

Aansprakelijkheid voor inhoud: 

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden. 

Voorbehoud van rechten: 

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken. 

Verwijdering van links van onze website: 

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren. 

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden. 

Disclaimer: 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal: 

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten; 
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; 
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of 
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. 

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten. 

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.